KVKK

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkelerine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı için QMET olarak gerekli önlemleri alıyoruz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre QMET ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “QMET” olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. 

Bu bilinçle sizlerin kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından tanımlanan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. Müşteri Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır.

1. Kişisel Verileriniz İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen; 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, 
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme temel ilkelerine uygun olarak, aşağıdaki amaç ve hukuki sebeplere uygun olarak işlenecektir:

Kişisel Veri Türü

İşleme Amaçları 

Hukuki sebepler

Kimlik: Müşteri ve ilgili çalışanları bakımından;

adınız, soyadınız, doğum tarihiniz ve yeri, uyruğunuz, kimlik kartı 

İletişim: E-posta ve/veya posta adresiniz, sabit telefon ve/veya cep telefonu, faks, numaranız.

Görev unvanı ile kurum veya kuruluş adı,

Vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, adresiniz,

Müşteri İşlem; Talep bilgisi, fatura, çek bilgileri, sipariş bilgisi

Diğer – İmza

Diğer – Sayaç bilgileri

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

Talep / Şikayetlerin Takibi,

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, 

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, 

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi.

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Md. 5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 

Md.5/2 (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 

Md.5/2 (ç) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”, 

Md.5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar; Fotoğraf, Kamera kaydı

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, 

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Md.5/2 (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

Md.5/2 (ç) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”

Banka hesap ve diğer mali bilgileriniz

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.

Md.5/2 (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

Md.5/2 (ç) “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi”

2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Şirket’in meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, hukuki ve idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında; aşağıda belirtilen amaçlarla aşağıda sayılan üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Hukuki işlemlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,
 • Şirket’in finans ve muhasebe işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar, muhasebeciler ve denetçilere, 
 • Yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız çevre ile iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla,
 • Şirket’in finansal operasyonlarının yürütülmesi amacıyla Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlara ve bankalara, 
 • Şirket’in sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla taşıma ve dağıtım hizmeti veren kargo, motokurye ve lojistik firmalarına,
 • Talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi kamu kurum ve kuruluşları)
 • Şirket e-posta kullanımı kapsamında yurt dışı menşeli bir firmadan hizmet alındığı ve bu firmanın sunucuları yurt dışında olduğu için dolaylı olarak e-postalarda paylaşılan kişisel veriler yurt dışına aktarılmaktadır. Bunun dışında yurt dışına bir veri aktarımı olmamaktadır.

3. Kişisel Verilerin Toplanması

Kişisel verileriniz, QMET tarafından sağlanan hizmet ve QMET’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla; onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, QMET bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

4. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığı öğrenme ve aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. KVK Kanunu Kapsamında Taleplerin Alınması

4. maddede sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “https://www.QMET.com.tr/”  internet adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurarak yapabilirsiniz. Formun imzalı bir nüshasını QMET ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. “Orta Mh. Erk. Sk. Aslı Nemutlu Sanayi Sitesi B Blok No:5/B-5 Tuzla / İstanbul” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ulaştırabilirsiniz. Noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu “info@qmet.com.tr” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başvurular, Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda talebinizin değerlendirilebilmesi ve tarafınıza dönüş yapılabilmesi için ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

İlgili kişinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin haklı görülmesi halinde bu ücret tarafınıza iade edilecektir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

QMET ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres

:

Orta Mh. Erk. Sk. Aslı Nemutlu Sanayi Sitesi B Blok No:5/B-5 Tuzla / İSTANBUL

Tel

:

+90 216 504 82 11

Faks

:

 

E-Posta

:

info@QMET.com.tr

Mersis No

:

 0631-1619-1950-0001

 

 

Lütfen yukarıdaki kutucuğu işaretleyerek el yazınız ile aşağıdaki metni yazınız: 

6698 Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca “Müşteri Aydınlatma Metnini” okudum ve anladım.

Bu verilerin yukarıda tanımlanan amaçlar kapsamında kullanılmasına açık rıza gösteriyorum. 

İlgili kişi el yazısıyla;

   

Firma Unvanı

:

 

Adı Soyadı

(Kimlikte yazıldığı gibi)

:

 

Tarih

:

 

İmza

:

 

Not: Önceki sayfalara imza veya paraf atılacaktır.

Mesaj Gönder
QMET
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now Button